Algemene Voorwaarden

§ 1. Algemene bepalingen

 1. Dit reglement bevat de regels en voorwaarden voor de aankoop en het gebruik van de door de Beheerder elektronisch aangeboden diensten binnen de service die in het domein www.axox.eu (hierna als: “AxOx”) beschikbaar is.
 2. De Beheerder is AxOx Media Sp. Z o.o., gevestigd in Poznań, Strzeszyńska 67c/16, ingeschreven in het register van ondernemers door BTW-nummer PL7792427886.
 3. Om AxOx te gebruiken, bestellingen te maken of diensten te gebruiken is het nodig om een apparaat te hebben, dat toegang tot het internet heeft en die uitgerust met software voor het bekijken en gebruiken van websites is, evenals de toegang tot juist geconfigureerd e-mail, waarvan het adres in de bestelling vermeld is

§ 2. Klanten en registratie

 1. Natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, die optreden namens hun gemachtigde vertegenwoordiger optreden, kunnen de Klanten van AxOx (hierna als: “Klanten”) zijn.
 2. Om alle functionaliteiten van AxOx te gebruiken moet de Klant zich registreren door het invullen van een elektronische formulier, die beschikbaar op AxOx is, door het invoeren van zijn e-mailadres en wachtwoord.
 3. Als gevolg van een juist voltooide registratie ontvangt de Klant de toegang tot het voor hem aangemaakte account,die hij na de invoering van het e-mailadres en wachtwoord, die tijdens de registratie gemeld waren, gebruiken kan.
 4. Het account bevat de Klantgegevens die door hem verstrekt zijn in het registratieformulier en verzamelde geschiedenis van zijn aankopen binnen AxOx. In geval van eventuele wijzigingen van de gegevens die op het account geplaatst zijn is de Klant verplicht om ze onmiddellijk te actualiseren met het desbetreffende formulier beschikbaar op de websites van AxOx. De klant draagt alle verantwoordelijkheid in het geval van aanmelding of houding van onvolledige, verouderde of valse gegevens.
 5. De klant kan niet met de anderen de mogelijkheid delen om het account te gebruiken, met inbegrip van de bekendmaking van het wachtwoord die nodig is om toegang tot het account te krijgen. De Klant is verplicht om het wachtwoord tot het account in geheim te houden en het tegen openbaarmaking te beschermen. De Klant is verplicht om AxOx onmiddellijk te informeren als de gegevens voor de toegang tot het account door derde partijen overgenomen werden en om de omstandigheden van de overname uit te leggen.
 6. In het geval als op enig plaats laat AxOx de gegevens van derde partijen, anders dan de Klant (bijv. voor aanbeveling doeleinden) toelaten is aan de Klant toegestaan slechts om de gegevens te verstrekken, als hij van de persoon, wiens gegevens hij verstrekt, de noodzakelijke toestemming voor het gebruik van haar gegevens in AxOx verkregen heeft en in het geval van een ongeoorloofde verstrekking van deze gegevens draagt hij alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de verstrekking van de gegevens.
 7. In het geval van schending door de Klant van het Reglement, wettelijke bepalingen of tegen de goede zeden, kan de Beheerder de overeenkomst met de Klant beëindigen of de uitvoering ervan binnen een bepaalde account schorten. In het bijzonder geldt dit voor de situatie waar de klant zonder toestemming van de Beheerder beschikbare onder AxOx materialen gedownload of in enigerlei opzicht gebruikt heeft.
 8. Er is verboden de enigerlei aggregatie of verwerking van de gegevens en de andere informaties die in AxOx beschikbaar zijn voor de verdere verstrekking aan derden in het kader van andere websites en buiten het internet. Het is ook verboden om de AxOx markeringen, inbegrepen met karakteristieke grafische elementen, zonder toestemming van de Beheerder te gebruiken.
 9. De overeenkomst tussen de Klant en AxOx wordt op tijd van de registratie voor onbepaalde tijd gesloten. De overeenkomst kan op elk moment beëindigd worden, echter door een verklaring, die ingediend wordt via het desbetreffende elektronische formulier, die in AxOx verkrijgbaar is. Onafhankelijk van het voorgaand, een Klant, die een consument en zich geregistreerd heeft, maar niets gekocht heeft, of nog geen van de elektronisch aangeboden door Beheerder onder AxOX diensten gebruikt heeft, kan van een dergelijk gesloten overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van de registratie zonder opgave van redenen herroepen.

§ 3. Aankopen

 1. Om aankopen te doen, moet de Klant in AxOx ingelogd zijn.
 2. Binnen AxOx worden de informaties over producten (hierna als “de Producten”) en de termijn van hun beschikbaarheid voor aankoop gepubliceerd. Ter voorkoming van twijfels geldt deze informatie niet als aanbod, maar slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanbieding met de inhoud gespecificeerde in de informatie over het Product. Het maken van de Klant van de selectie van Producten en bevestiging van zijn wil om ze te kopen, zijn echter een aanbod voor een verkoopovereenkomst van de gespecificeerde producten. (hierna als “de Bestelling).
 3. De Beheerder bepaalt, dat de foto’s van de Producten slechts als voorbeeld functioneren en voor de presentatie van specifieke modellen van de Producten gebruikt zijn. De verschillen uit de instellingen van de computer of een andere apparaat die door de Klant tijdens het aankopen gebruikt wordt (de kleur, afmetingen, enz.) kunnen niet de grondslag voor de klacht over het Product vormen.
 4. De Klant selecteert de Producten door de toevoeging van de geselecteerde Producten naar het virtuele winkelmandje. Het plaatsen van een Product in het winkelmandje wordt niet geassocieerd met hun reservering. In het geval van uitputting van de hoeveelheid van beschikbare producten voor de goedkeuring van de Bestelling door de Klant, behoudt de Beheerder zich, dat de Bestelling nog niet tot uitvoering goedgekeurd is.
 5. Sommige Producten worden gemaakt op basis van individueel door de Klant gestelde parameters, in het bijzonder met betrekking tot een grafische bestand die door de Klant verzonden is (hierna als “het Dedicated Product”).
 6. Grafische bestanden die door de Klant verzonden zijn om ze te gebruiken op het Dedicated Product moeten volgens de technische voorwaarden voorbereid zijn, bepaald in een specificatie van de drukvoorbereiding van bestanden AxOx, die de Bijlage nr. 1 van dit Reglementt is. In AxOX zijn de verschillende opties mogelijk om het bestand te uploaden, afhankelijk van de Klant van het Dedicated Product en de bestandsgrootte. Elke bestand wordt gecontroleerd op overeenstemming met de specificatie van de Beheerder en omvat: de controle van de afmetingen, detectie van open lettertypes, open lettertypes detectie, lettertypes en tracks conversie, identificatie van kleuren volgens de Pantone schaal, conversie van kleuren van de Pantone schaal tot het beste profiel in de overeenstemming met de Bestelling van het bestand tot het afdrukken, controle van de witte afdrukken en ruimte voor het ponsen (basische verificatie). In het geval van negatieve basische verificatie van de compatibiliteit van het bestand met de specificatie van de Beheerder is de Klant verplicht om de nodige technische aanpassingen in de geleverde grafische bestanden volgens de specificatie uit te voeren. Bij afwezigheid van de nodige aanpassingen wordt de Bestelling niet tot uitvoering goedgekeurd. In aanvulling op een duidelijke vraag van de Klant kan het grafische bestand op de naleving van de specificaties op basis van aanvullende criteria gecontroleerd worden: de minimale eis voor resolutie (70 dpi), de afstand van de grafische elementen van de rand, oriëntatie voor de voor- en achterkant, evenals de grafische controle van veiligheidsmarges (optionele verificatie). De optionele verificatie wordt extra betaald.
 7. De Klant kan het grafische ontwerp, ondanks de negatieve optionele verificatie accepteren en de Beheerder, samen met de acceptatie van het grafische bestand door de Klant accepteert de Beslissing tot de uitvoering. Echter in dat geval kan de eventuele klacht over geen aanpassing van het grafische ontwerp aan de technische eisen genoemd in de specificatie, door de Beheerder niet in rekening genomen zijn.
 8. De aan de Beheerder door de Klant geleverde grafische bestanden moeten met de meest recente antivirusprogramma’s gecontroleerd en adequaat beveiligd worden.
 9. De Klant kan aan de Beheerder alleen grafische bestanden leveren, wiens gebruik niet een schending van de algemeen toepasselijke voorwaarden of de rechten van derden is. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de Klant verzonden grafische ontwerpen en dient deze bestanden niet te herzien. Echter als de grafische ontwerpen verzonden door de Klant een illegale inhoud bevatten kan de beheerder de uitvoering van de Bestelling weigeren.
 10. De klant kan nadat hij de Bestelling geplaatst heeft, maar voorafgaand aan de uitvoering ervan door de Beheerder, veranderingen in de geplaatste Bestelling maken, maar elke wijziging zal de basis voor een extra vaste vergoeding voor AxOx vormen volgens de Prijslijst bijgevoegd bij de Gebruiksvoorwaarden als Bijlage nr. 2. De wijziging van de Bestelling gebeurt na de overeenkomst met de Beheerder via elektronische post (e-mail).
 11. In gevallen van niet-naleving van het grafische bestand aan de specificatie en in het geval van veranderingen in de geplaatste Bestelling, kan de termijn van de uitvoering van de Bestelling verlengd worden.
 12. Nadat de Bestelling door de Klant geplaatst wordt en na de betaling voor het Product, ontvangt de Klant van de Beheerder via elektronische correspondentie een bevestiging van het plaatsen van de Bestelling met informatie over de termijn van uitvoering van de Bestelling (dwz. de verzending van de Producten op het door de Klant opgegeven adres). In het geval, dat alleen een deel van de Bestelling bevestigd werd, wordt een overeenkomst met betrekking tot alleen de bevestigde Producten gesloten. In het geval dat de Klant, die een consument is, niet geïnteresseerd is in het sluiten van een overeenkomst voor alleen een deel van de Producten, kan hij de overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van de levering van de gekochte producten herroepen. De Klant kan niet van de overeenkomst voor Dedicated Producten herroepen.
 13. De Beheerder behoudt zicht het recht om een Bestelling voor uitvoering niet te aanvaarden, waarover hij de Klant onmiddellijk, echter niet later dan binnen 48 uur na de ontvangst van de Bestelling of van de dag van het uitvoeren van de nodige technisch aanpassingen in de grafische bestanden die de Klant op grond van lid 6 informeren, in het bijzonder in gevallen zoals:
  1. niet alle noodzakelijke voor de uitvoering van de Bestelling gegevens in het formulier ingevuld zijn;
  2. de onbeschikbaarheid van het Product;
  3. geen contact met de Klant om de gegevens, die in de geplaatste Bestelling ingevoerd waren te aanvullen of verifiëren,
  4. de door de Klant verzonden grafische bestanden zijn onjuist of verkeerd geladen.
 14. Als de Beheerder de vordering niet in zijn geheel of gedeeltelijk kan maken vanwege het feit dat het Product onverkrijgbaar is, of als gevolg van onvoorziene omstandigheden het niet door de Beheerder geleverd, beschadigd of verloren werd, zal de Beheerder de Klant onmiddellijk de klant over het feit informeren en de ontvangen prijs terugbetalen of een vervangende vordering van dezelfde waarde als de betaalde prijs uitvoeren – met overeenstemming tot de keuze en met toestemming van de klant.
 15. De klant heeft het recht om de geplaatste Bestelling te annuleren slechts totdat de verandering van de status van de Bestelling tot: “Bestelling geaccepteerd voor uitvoering”. Het annuleren van de Bestelling na het bereiken van de Status van een latere status wordt uitgesloten. Enkele Bestellingen in de mandje kunnen niet geannuleerd worden. Het is echter mogelijk om alle Bestellingen, die in de mandje geplaatst zijn te annuleren. Als een van de Bestellingen in de mandje de status Bestelling geaccepteerd voor uitvoering of een latere status bereikt heeft, is de annulering niet mogelijk, even niet als een andere Bestelling een vroegere status weergegeven wordt. De annulering van een Bestelling kan door de Klant, slecht via zijn account in AxOx uitgevoerd worden.
 16. Na het selecteren van Producten en voorafgaand aan het selecteren van de betalingswijze, is de Klant verplicht om de volledige en juiste adres voor de verzending en het telefoonnummer, die tot de tijd van de levering niet gewijzigd kan worden, aan te geven. De wijziging van het leveringsadres is alleen mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden na overleg met de Beheerder en voorafgaand aan de overbrenging van de producten aan de vervoerder voor hun levering.
 17. Na aankoop, is de klant verplicht om de informatie, die te vinden is op de pagina met de gekochte producten, te lezen.

§ 4. Betaling

 1. De betalingen worden door de Klant in elektronische vorm met behulp van de betalingswijzen, die ter beschikking gesteld zijn door een gespecialiseerde betalingsorgaan, waarbij de Beheerder een overeenkomst gesloten heeft. Bij het maken van betalingen met kredietkaarten met de functie van internetbetalingen of bankoverschrijvingen, wordt de Klant naar een website, die het mogelijk maakt om elektronische betalingen te maken doorgestuurd, bijv. de inloggen website van de bank van de Klant of de Kaart Autorisatiecentrum. Als de betaling voor de Product niet onmiddellijk na het bedoeld in de vorige zin doorsturen, zal de door de Klant geplaatste Bestelling geannuleerd worden.
 2. Het vermelde in de beschrijving van het product Productprijs bevat de belastingen en alle kosten, die door de toepasselijke wetgeving vereist zijn. De prijs is exclusief de kosten van vervoer en levering van de Producten, waarvan het bedrag afzonderlijk vermeld wordt.
 3. Het maken van de aankoop van het Product wordt gedocumenteerd met de afgifte van een ontvangstbewijs of een Btw-factuur. De klanten ontvangen elektronische afbeeldingen van de facturatie documenten (in het bijzonder zoals de btw-facturen met bijlagen, met inbegrip van corrigerende btw-facturen), tenzij ze geen afgifte van papier facturen op een traditionele manier vervoeren. De Klant kan de factuur in elektronische vorm met de knop “Download de factuur”, beschikbaar na het inloggen in het Klantaccount downloaden. Door het selecteren van de “Download” optie, geeft de Klant zijn toestemming om facturen in elektronische vorm te ontvangen.
 4. De Beheerder kan de Klant een korting of een voucherkorting op de in AxOx beschreven termen geven. De verzamelde kortingen kunnen door de Klant alleen voor de aankoop van de Producten gebruikt worden. De waarde van de korting vermindert de prijs, die de Klant voor het Product betaalt. De kortingen kunnen gecombineerd worden slechts als het duidelijk daarin beschreven wordt. De kortingen zijn niet overdraagbaar en worden nooit in een geldsom of andere vorderingen omgezet.

§ 5. Levering van de producten

 1. De plaats van het uitvoeren van de verkoopovereenkomst door de Beheerder, is de plaats waar het Product ontvangen wordt (in geval van twijfel, zal de plaats waar het product genomen moet worden, moet door de Klant gespecificeerd worden).
 2. De tijd van de uitvoering van de Bestelling (levering van het Product) wordt in elk geval in de bevestiging van de Bestelling vermeld.
 3. De verzending van de Producten wordt uitsluitend naar de land van de Europese Unie, waar de Klant zijn woonplaats heeft of gevestigd is, uitgevoerd.
 4. De Klant is verplicht om de toestand van het Product onmiddellijk na de aflevering van de zending in de aanwezigheid van de koerier te controleren. In geval van enige schade, die bij het vervoer ontstaan kon, moet de Klant met de koerier de desbetreffende protocol maken en onmiddellijk de Beheerder hierover melden.
 5. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de mislukking van de levering van het Product ten gevolge van redenen, die aan de Klant toegeschreven worden – bijv. in verband met de aanwijzing van onjuiste of onvolledige afleveradres, die de levering van de zending onmogelijk maakt. In dit geval, zal de Beheerder de Klant over de mislukte poging om het Product te leveren de Klant melden.
 6. De beheerder heeft het recht om een vergoeding voor de opslag van niet geleverde Dedicated Producten aan de schuld van de klant in het bedrag van 1% van de prijs voor het Dedicated Product voor elke begonnen week van opslag op te rekenen.

§ 6. Nieuwsbrief

 1. De Beheerder kan langs elektronische weg de nieuwsbrief dienst aan de Klanten leveren, die bestaat in het informeren van de Klanten over Producten, acties, competities en nieuwe producten in AxOx en de feiten en gebeurtenissen, die verband kunnen houden met de activiteiten van de Beheerder, evenals de diensten die door de Beheerder geleverd worden, door het sturen van de geselecteerde content via e-mail naar het elektronische postadres, dat door de Klant opgegeven word (e-mail). De dienst wordt verleend aan de Klanten, die hun toestemming ervoor gegeven hebben. De klant kan op elk moment de nieuwsbrief dient wijzigen of annuleren door het wijzigen van de instellingen van zijn account of versturen van een ontslag aanhet e-mailadres vermeld in de voettekst van elk bericht van de nieuwsbrief type.
 2. De Beheerder behoudt zicht het recht om:
  1. via de nieuwsbrief aan de klant reclames en commerciële informatie te sturen;
  2. de nieuwsbrief dienst tijdelijk te stoppen, als het noodzakelijk om technische redenen is (bijv. het onderhoud, aanpassingen of reparaties van het systeem),
  3. de nieuwsbrief dienst, zonder opgaaf van redenen totaal stop te zetten.

§ 7. Persoonsgegevens bescherming

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van Klanten en door Klanten aangewezen personen. Persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt volgens de wettelijke regelingen, waaronder met name volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("AVG"), voor doeleinden die te maken hebben met de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. AxOx, waaronder om koopovereenkomsten aan te gaan en uit te voeren (afhandelen van verkooptransacties van Producten), om te archiveren, alsook voor marketingdoeleinden m.b.t. de aangeboden diensten en Producten in het kader van het verlenen van de nieuwsbrief-dienst.
 2. Door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan entiteiten die op grond van geldende wettelijke bepalingen bevoegd zijn om ze te ontvangen, waaronder bevoegde rechterlijke instanties.
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke garandeert de personen wiens persoonsgegevens hij verwerkt dat hun rechten op grond van het recht op bescherming van persoonsgegevens worden uitgevoerd.
 4. Persoonsgegevens van Klanten en andere personen wiens persoonsgegevens door de Klant zijn gemeld worden door de Verwerkingsverantwoordelijke beschermd tegen het delen aan onbevoegden, evenals andere gevallen van openbaarmaking of verlies ervan en tegen vernietiging of onbevoegde aanpassing van aangewezen gegevens en informatie door het nemen van geschikte technische en organisatorische maatregelen.
 5. Alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden geregeld door het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

§ 8. Klachtenprocedure

 1. De Klant kan in het bijzonder in het geval van geen naleving van de producten met de overeenkomst, alsook als de activiteiten van de Beheerder, die in deze Gebruiksvoorwaarden bepaald zijn, worden onjuist of inconsequent met de bepalingen van de Reglement uitgevoerd, een klacht tegen de Beheerder indienen.
 2. De klacht kan elektronisch via het contactformulier op de website van AxOx of in de vorm van een aangetekende brief gestuurd aan het adres van de Beheerder ingediend worden.
 3. De klacht moet bevatten: de naam en achternaam, e-mailadres waarop de klant in AxOx voorkomt, beschrijving van de transactie, nodige fotografische documentatie, die tot de klacht betrekking heeft of andere omstandigheden, die het klacht rechtvaardigen, evenals de specifieke vorderingen van de Klant in verband met de ingediende klacht. Bovendien, is de Klant verplicht om op verzoek van de Beheerder aanvullende informatie te presenteren, die de erkenning ervan mogelijk maken.
 4. Als de gegevens of informaties, die in de klacht aangewezen zijn, alvorens de erkenning van de klacht aangevuld moeten worden, vraagt de Beheerder de klant, die de klacht indient voor de aanvulling in het aangegeven gebied.
 5. De Beheerder erkent de zaak binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van een juist opgemaakte klacht en aanvullende informaties en in het geval van een klacht over het gekochte Product, binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het product, met een precieze aanwijzing van de reden van de klacht. De klant zal via elektronische correspondentie informatie over de manier, hoe de klacht behandeld wordt, op de door hem bij de registratie aangewezen adres, ontvangen. In het geval van afwijzing van de klacht, zal de Beheerder de klant van de redenen voor het besluit melden.
 6. Indien de vervanging of reparatie van het Product mogelijk is, zal de Beheerder de Klant hierover melden en informatie met betrekking tot het verdere verloop van de procedure doorgeven. In het geval die de terugbetaling van de prijs rechtvaardigt, zal de terugbetaling voor het door de Klant gekochte Product binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van het teruggestuurde Product door de Beheerder terugbetaald worden.
 7. De Beheerder accepteert geen zendingen, die onder rembours teruggezonden worden.
 8. De Klant heeft de mogelijkheid om beroep tegen de beslissing van de Beheerder met betrekking tot de ingediende klacht tot het Hoofd van de Klantenservice, in te stellen.
 9. De terugbetaling zal op een manier die vergelijkbaar is met de betalingswijze voor het Product, die door de Klant gekozen wordt, uitgevoerd worden. De terugbetaling voor het gekochte Product zal onmiddellijk na de ontvangst door de Beheerder van de corrigerende factuur uitgevoerd worden, tenzij het geval dat de Klant bij de aankoop van het Product de korting, die op zijn Account opgebouwd is, uitgeoefend heeft. In dit geval zal het bedrag van de terugbetaling met de waarde van de gebruikte korting, die de Klant in de toekomstige transacties zal kunnen gebruiken, verminderd worden.
 10. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) klaar. U kunt het platform onder ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden.

§ 9. Herroeping

 1. De Klant, die een consument is kan binnen de termijn van 14 dagen na de dag van ontvangst van het Product, de verkoopovereenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen. De herroeping van de overeenkomst kan via het contactformulier, die op de websites van AxOx beschikbaar is of schriftelijk ingediend worden. In het geval, dat binnen één Bestelling, de Klant meer dan één Product gekocht heeft, kan de herroeping naar alle of door de Klant geselecteerde Producten verwijzen, tenzij het geval dat het Product als een compleet, set of pakket verkocht wordt. In dat geval is het mogelijk om de overeenkomst met betrekking tot deze compleet, set of pakket te herroepen. Het herroepingrecht is niet van toepassing in gevallen, waar het onderwerp van de Beslissing een Dedicated Product is (zie art. art. 3 lid 5).
 2. In het geval van een effectieve herroeping van de verkoopovereenkomst, wordt het overeenkomst in verband tot het Product (compleet, set of pakket), waarvan de Klant zijn herroepingrecht uitgeoefend heeft als niet-gesloten beschouwd. Het product moet in de originele verpakking, met volledig uitrusting en toebehoren verzonden worden. De terugbetaling moet onmiddellijk, niet later dan binnen de termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van het Product plaatsvinden. De Klant wordt belast met de kosten van het terugsturen van het Product aan de Beheerder. In het geval van een effectieve herroeping van de verkoopovereenkomst, moet de Beheerder de terugbetaling van de door de Klant betaalhet bedrag door de wijze die vergelijkbaar met de door de Klant gekozen betalingswijze voor het Product uitvoeren. Indien de Klant bij de aankoop van het Product zijn korting uitgeoefend geeft, wordt de terugbetaling met de waarde van de gebruikte korting, die de klant in toekomstige transacties zal kunnen gebruiken, verminderd.
 3. Indien de overschrijding van de herroepingtermijnen, die in dit artikel genoemd zijn, zal de Beheerder aan de Klant het teruggestuurde Product voor zijn rekening sturen. Verzuim van de Klant om de bovengenoemde herroepingprocedure te gebruiken, kan tot aanzienlijke vertraging van de voltooiing van de herroepingprocedure, en dus de terugbetaling van de vordering, waarop de Klant gemachtigd is, leiden.
 4. Het herroepingrecht geldt niet bij de volgende overeenkomsten: (1) voor producten of diensten, waarvan de prijs afhankelijk is van de veranderingen op de financiële markt, die buiten de controle van de Beheerder zijn, (2) voor producten met door de Klant in de Bestelling genoemde eigenschappen of met eigenschappen om te voldoen aan zijn individuele behoeften, (3) voor producten, die na levering, vanwege hun kenmerken, worden onlosmakelijk verbonden met andere goederen, (4) met betrekking tot de overeenkomst, die op een openbare veiling gesloten werd, (5) indien de Beheerder de Beslissing met duidelijke toestemming van de Klant, die voor het begin van de voorziening op de hoogte gebracht werd, dat na de nakoming door de Beheerder, hij het herroepingrecht zal verliezen, volledig uitgevoerd heeft.

§ 10. Slotbepalingen

 1. In het geval van de wijziging van de Reglement, zal AxOx de Klanten hierover op de websites van AxOx melden. De Gebruikersvoorwaarden worden van kracht op de datum, die in de wijziging aangewezen is, maar niet sneller dan na 7 dagen na zijn aankondiging door de Beheerder. De Klanten, die een Bestelling vóór de inwerkingtreding van de wijziging, geplaatst hebben, zijn onderworpen aan de huidige Reglement.
 2. Alle aanvullende diensten, kunnen door de Beheerder op basis van afzonderlijke verordeningen verleend worden.
 3. De Klant is verplicht om zicht te onthouden van alle activiteiten, die illegaal zijn, in het bijzonder van het gebruik van AxOx voor een doel, die direct of indirect in strijd met de wet is, om de wettelijke bepalingen te vermijden, om de rechtelijke bepalingen te schenden, van het gebruik van AxOx op een manier die in strijd is met de Reglement, de goede zeden of algemeen toepasselijke regels van het gebruik van het internet, op een manier die de rechten van de Beheerder, andere Klanten of de derden schendt, in het bijzonder door het verstrekken van onjuiste gegevens, fraude met identiteit van ander entiteiten of misbruik van zijn bevoegdheden, almede het verstrekken van gegevens, die tot een verstoring van het werk, overbelasting van informatiesystemen of onbevoegde wijziging van de gegevens in AxOX leiden.
 4. Het is verboden om door de Klanten grafische elementen (met inbegrip van het “AxOX” logo), de lay-out en compositie van de websites van AxOx, grafische elementen, evenals de andere intellectuele eigendomsrechten, zonder een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Beheerder te gebruiken.
 5. Alle bijlagen bij deze Reglement zijn een integraal deel ervan:
  Bijlage nr. 1 – Specificatie van de voorbereiding van bestanden voor AxOX afdruk;
  Het recht van toepassing op verkoopovereenkomsten tussen de Klant, die geen consument is en de Beheerder, onder de in de Gebruikersvoorwaarden genoemde voorwaarden, is het recht die van toepassing voor de vestiging van de Beheerder is. Alle geschillen, die uit de toepassing van deze Reglement voortvloeien, worden door de bevoegde rechtbanken beslecht.
 6. Deze Reglement treden in de kracht en in de werking van de dag van hun bekendmaking, dat wil zeggen vanaf 02.11.2019.

Bijlage nr. 1: Specificatie van de voorbereiding van bestanden voor AxOx afdruk