Privacy En Cookie Beleid

§ 1. Privacyregel

 1. AxOx Media sp. z o.o. mit Sitz Poznań, Strzeszyńska 67c/16, Poland, waarmee u contact kunt opnemen via het e-mailadres: [email protected] als de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens (verder te noemen: "Verwerkingsverantwoordelijke") hecht veel belang aan de bescherming van privacy en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die door Klanten worden ingevoerd in elektronische formulieren van de webservice in het domein www.axox.eu (hierna "AxOx" genoemd).
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke kiest en neemt met de nodige zorg passende technische en organisatorische maatregelen die de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens waarborgen. Alleen personen die hiertoe door de Verwerkingsverantwoordelijke bevoegd zijn hebben een volledige toegang tot de databases.

§ 2. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt volgens de wettelijke regelingen, waaronder met name volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("AVG") voor de volgende doeleinden:
  1. om de overeenkomst tot dienstverlening uit te voeren zoals bepaald in het Reglement van AxOx (op grond van art. 6, lid 1, punt b, van de AVG);
  2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  3. voor de marketing van eigen producten of diensten, waaronder gepersonaliseerde (op grond van art. 6, lid 1, punt f, van de AVG);
  4. voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (op grond van art. 6, lid 1, punt f, van de AVG);
  5. voor het gebruik van de nieuwsbrief-dienst op grond van de toestemming (art. 6, lid 1, punt a, van de AVG).
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening zoals bepaald in het Reglement van AxOx is een voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst. De klant is verplicht om deze te verstrekken, anders zal het niet mogelijk zijn om de overeenkomst aan te gaan en de diensten te verlenen. Het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van de nieuwsbrief-dienst is vrijwillig.
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan gegevens van andere personen verwerken die door Klanten zijn meegedeeld om van de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke gebruik te kunnen maken. Bij het doorgeven van gegevens van derden aan de Verwerkingsverantwoordelijke verklaart de Klant telkens dat hij de nodige toestemming van derden heeft om hun gegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

§ 3. Het verzamelen van persoonsgegevens

 1. Om zich in AxOx te registreren, moet de Klant de in art. 2, lid 2, van het Reglement van AxOx aangegeven gegevens te verstrekken.
 2. Om in AxOx te kunnen kopen, moet de Klant de in art. 3, lid 16, van het Reglement van AxOx aangegeven gegevens te verstrekken.

§ 4. De omvang van de verwerking van persoonsgegevens

 1. De door de Klant verstrekte gegevens worden gebruikt om informatie over de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn diensten aan Klanten te sturen, de door de Verwerkingsverantwoordelijke verleende diensten uit te voeren, alsook voor statistische doeleinden.
 2. De persoonsgegevens van door Klanten gemelde personen die hebben afgezien van de ontvangen uitnodiging tot deelname aan AxOx, worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt ten behoeve van de afhandeling van het proces m.b.t. de door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden diensten, waaronder de verificatie van de personen die van de ontvangen uitnodiging hebben afgezien.
 3. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op een andere manier ontvangt dan van de betrokkene, tracht de Verwerkingsverantwoordelijke de secundaire informatieverplichting te vervullen, zoals bepaald in art. 14 van de AVG.
 4. In het geval van deelname van Klanten aan door de Verwerkingsverantwoordelijke georganiseerde wedstrijden, worden de contactgegevens van Klanten gebruikt om deze effectief te houden, bijv. om te informeren dat een Klant heeft gewonnen.
 5. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt IP-adressen die tijdens internetverbindingen zijn verzameld voor technische doeleinden in verband met het beheer van servers. Bovendien worden IP-adressen gebruikt om algemene statistische demografische informatie te verzamelen (zoals over de regio vanwaar de verbinding wordt gemaakt).

§ 5. Controle van de verwerking van persoonsgegevens

 1. Iedere Klant wiens persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt heeft het recht van toegang tot zijn/haar gegevens en het recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, het recht om zijn/haar toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking (wanneer de verwerking berust op toestemming) op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De Klant is verplicht om volledige, actuele en echte gegevens op te geven.
 2. Het gebruik van de rechten zoals hierboven in lid 1 aangegeven, gebeurt door het sturen op het e-mailadres [email protected] van een desbetreffend verzoek onder opgave van een voor- en achternaam en een e-mailadres van de Klant.
 3. De Klant kan op elk moment verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke beëindigt de verwerking van de persoonsgegevens en verwijdert de gegevens, tenzij verdere verwerking ervan op grond van wettelijke bepalingen is vereist.
 4. Personen van wie de gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien ze van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de AVG-bepalingen.

§ 6. Het delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van Klanten kunnen worden meegedeeld aan entiteiten die op grond van geldende wettelijke bepalingen bevoegd zijn om ze te ontvangen, waaronder bevoegde rechterlijke instanties. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan entiteiten die in opdracht verwerken (verwerkers) zoals transporteurs, postbedrijven, boekhouders, technische dienstverleners (ontwikkelen en in stand houden van IT-systemen en webdiensten), incassobedrijven. Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan een derde land/internationale organisatie.

§ 7. Overige informatie over de verwerking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die verwerkt worden om de overeenkomst tot dienstverlening uit te voeren zoals bepaald in het Reglement van AxOx en om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke worden gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard, en na afloop ervan gedurende een periode die nodig is voor:
  1. diensten-na-verkoop (bijv. klachtenafhandeling);
  2. de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  3. het vervullen van een wettelijke verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke (bijv. een verplichting voortvloeiende uit fiscale en boekhoudkundige bepalingen).
 2. Persoonsgegevens die ten behoeve van de marketing van eigen producten of diensten op grond van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, zullen worden verwerkt totdat er een bezwaar door de betrokkene worden gemaakt.
 3. Persoonsgegevens die op basis van een afzonderlijke toestemming worden verwerkt, zullen worden verwerkt totdat de toestemming daartoe wordt ingetrokken.
 4. Persoonsgegevens worden niet op een automatische wijze door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

§ 8. Informatie over cookies

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke AxOx gebruikt cookies, waaronder wordt verstaan: computergegevens, met name tekstbestanden, die opgeslagen worden op het eindapparaat van de Klanten en die bedoeld zijn om van de websites AxOx gebruik te maken.
 2. De via cookies verzamelde informatie maakt het mogelijk om diensten en inhoud aan te passen aan individuele behoeften en voorkeuren van Klanten, en worden ook gebruikt om algemene statistieken op te stellen over het gebruik van AxOx door Klanten.
 3. De via cookies verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt om bepaalde functies voor Klanten uit te voeren en worden zodanig versleuteld dat onbevoegden geen toegang daartoe kunnen verkrijgen.
 4. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt in principe twee soorten cookies – 'sessiecookies' en 'vaste cookies':
  1. sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het apparaat van de Klant blijven totdat de Klant zich uitlogt, de website verlaat of het programma (webbrowser) afsluit;
  2. vaste cookies zijn bestanden die op de apparaat van de Klant blijven voor een in de eigenschappen van de cookies bepaalde tijd, of totdat ze door de Klant handmatig verwijderd worden.
 5. De software om door websites te bladeren (webbrowser) staat het meestal standaard toe om cookies in op het eindapparaat van de Klant op te slaan. De Klant van AxOx kan de betreffende instellingen wijzigen. Een webbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de help of documentatie van uw webbrowser.
 6. Het beperken van het toepassen van cookies kan invloed hebben op bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website van AxOx.
 7. Cookies die door de partners van de operator van de website gebruikt worden, in het bijzonder de Klanten van de website, zijn aan hun eigen privacy beleid onderworpen.